Thiền là gì?

THIỀN

Là tâm thái, trạng thái, động thái thư thả, buông xả trong chuỗi sát na tầm tứ vạn pháp nội, ngoại gồm 2 giai đoạn Thiền chỉ và Thiền quán. Trước khi quán Tứ niệm xứ cần tịnh chỉ ngũ căn, lục trần, lục thức… Như vậy đủ hiểu thiền là diệu pháp Thân hành niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi kg chỉ là tư thế ngồi mãi mới gọi là Thiền Định. Chỉ khi Thân hành niệm mới dung ruỗi trần ai mà tu tập phương châm vô ngã – vị tha, từ, bi, hỷ, xả. Có như vậy mới đạt trạng thái tâm bình thản, bất đông, an lạc, vô sự, sống kg tự làm khổ mình, kg làm khổ người, khổ chúng sanh do vậy bản tánh tham dục kg còn thì khi đó mới hành pháp quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp mà thẳng tiến vào Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất phát quang thần thông, trí tuệ là ngọn đuốc soi đường giải thoát, cơn gió thần kỳ xua tan nghi hoặc, lưỡi gươm thiêng cắt đứt phiền não, con thuyền bát nhã đưa hành giả sang bờ giác niết bàn Bồ Đề Vô Thượng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay