Đạo đức kinh doanh theo Đạo Phật

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH THEO ĐẠO PHÂT

Kinh doanh là đề tài mà Đức Phật đã chỉ dạy hàng cư sĩ Phật tử. Có năm loại hình kinh doanh mà Đức Phật khuyên người cư sỹ không được buôn bán và cũng không nên khuyến khích người khác làm,dù lợi nhuận thu được là rất cao.

Trong kinh Tăng chi, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sỹ không nên làm. Thế nào là năm?

-Không buôn bán vũ khí.

-Không buôn bán người.

-Không buôn bán các chất gây say.

-Không buôn bán thịt.

-Không buôn bán chất độc.

   Khi kinh doanh thu được lợi nhuận Phật cũng dạy chúng ta phải biết sử dụng lợi nhuận có ý nghĩa,bằng cách chia lợi nhuận làm ba phần:

-Phần thứ nhất nhập vào vốn cũ tức là tích luỹ.

-Phần thứ hai để chi tiêu cho nhu cầu gia đình.

-Phần thứ ba dùng làm việc công ích xã hội gồm những việc từ thiện, hay cúng dường Tam Bảo,phát triển đạo pháp.Việc này làm lợi ích cho nhiều người và tạo ra phước báo làm hành trang cho cuộc sống giàu có, bền vững trong một đời cho đến nhiều đời. _()_

ST 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one